Ka MOUVMAN  NONM yé ?

MOUVMAN NONM sé on lidé nèf an lanné 2001.

Pouki, on Mouvman é pa on pawti, on véritab owganizasyon politik an monman la-sa ?

Pouki sa NONM ?

Pou konpwann sa, fò konnèt sa ki pasé koté lé lanné 1997-2000. An vérité nou arété enki a sa ki toupwé wouvè zyé a Mouvman la sa. Men, an fen fon ay menm, fò té rètouné asi péryòd ki vwè jou ant 1971 é 1990. Tou sa ki vlé konpwann pi plis asi Mouvman la sa ké apwann pi plis ki jòdi la

 On bilan an Nò GrannTè (NGT) pou vwè sa ki ni pou fè …

 An lanné 1997, dé militan patriot an NGT ka fè bilan a Mouvman Patriotik-la an zonn-la sa. Yo ka dékouvè dèpi dé o twa lanné : yo douvan on fayit, on démisyon… é pa ni pon dirijan ki ka pwan responsabilité espliké say ka pasé dèpi IIIzyèm Kongré a UPLG, Rivyèsans an mwa maws 1990. O kontrè, lé inisyativ ki vinn apré 1990, ka menné tousa ki politik « dite Patriotik » anba vant asa GONG, an lanné 1967 té kriyé : « Manman Kochon-la » (Bwèt a linn la). Sé élèksyon minisipal, kantonal é réjyonal. Pa té ni ayen dot ki sa !

Sèt lanné té pasé, sé té asé pou di é konkli, ayen pé pa sòti aka lé ansyen dirijan. Dayè yo té kondanné sé militan Nò Granntè-la sa, pou « divizè » é « destriktè a linité ! ». Bwèf… Fò té aji !

Ki di bilan, di pewspèktiv !  Sé konsa on kanmarad kad NGT pwopozé glisé dé mo « Bilan Politik-la » sa aka on dirijan a UGTG. Sé kon sa kontak établi ant Patriot NGT é dirèksyon a UGTG...

 FÒS é BALAN

 Kontak établi, diskisyon konmansé pou sav pa ki biten konmansé ?

Sé kon sa apré dé otwa mwa préparasyon lé kontak ka pwan désizyon kréyé on gwoupman a Fanm é Nonm ki té an didan UGTG é an déwò a UGTG. Pouki ? Davwa sé la dinamik a tout chanjman ant Pèp annou é lennmi ay té yé, an monman-la sa.  Plizyè dizenn militan (salaryé, awtizan, agrikiltè…) réini yo é fowmé on mouvman an BALAN a UGTG.

Sé té FÒS é BALAN yo hélé’y !

Lanné 1998-2000 vwè FÒS é BALAN animé fowmasyon politik é idéolojik asi « lit dè klass é lign de mass ». Dé o twa pawòl klé sòti déwò kontèl : « Pou bay Fòs é Balan !... Inifikasyon vo myé ki linité !... Toujou gadé konsèp a mouvman adan tousa ki ka fèt !... Fè ansègnman a listwa an tèt a fowmasyon a lé militan !... Liyanné 1802, 1848 é 1967 !... Mwa Mé, Mwa Mémwa !... Kèsyon a lowganizasyon pa douwé touvé on répons fowmèl, men pwatik !... Nou ka konstwi pannan nou ka vansé !... » é dòt lidé kon sa ankò.

 Mwa Mé… 2001… !

 Mi sé konsa vinn rivé manifestasyon a UGTG an mwa Mé 2001.  Sendika la pasé an lari pou fè rèspèkté vayaman on jouné chomé, on jouné féryé ! Men déotwa boutik a Gwadloupéyen konsidéré sé ti afè, yo ka wouvè kantmenm é alò… Gaoulé lévé… Adan lari Paul Lacavé, asi Lasénisman (la ki ni jòdi-la « L’INTERMÉDIAIRE »), lè lé militan pasé pou fè rèspèkté « Mémwa a Pèp Gwadloup adan konba kont lesklavaj !» say rivé-rivé, dé konmisyon tonbé, dé boutèy krazé, déga rivé ! Mi sé konsa dé militan a UGTG (Michel MADASSAMY é Raymond GAUTHIÉROT) arété é touvé yo an lajòl a pouvwa kolonyalis-la.

Apré kèk tan mobilizasyon Michel pa asèpté sitiyasyon-la sa é déklanché on grèv a manjé… Sa touché onlo moun é an pawtikilyé onlo travayé awtizan ki té soutyenn Pascal SEBASTIEN adan on grèv kon sa dé lanné avan. Sa fè on tolé é on bon bann a FÒS é BALAN réini é yo kréyé MOUVMAN NONM an mwa jwen 2001 a Bosredon, Mònalo.

Mouvman, davwa sé an mouvman NOU ka kréyé é ka kréyé li menm !

NONM, davwa fò té montré lodas pou té di fò soutyenn UGTG é di Michel pa té ni zendyen, ni nèg, ni blan... i té on NONM ! Tou bònman !

Kon yé la, kay fè 17 lanné NOU ka chèché touvé mannyè pou kalbandé lennmi a Travayè é a Pèp Gwadloup ! Pon disou pa pèd ! Sé zyé ki lach !

« LARÈL A NONM » (Ed. 2001-03 é 2011) sé rézimé a lidé ki travèsé lé pwèmyé Fanm é Nonm ki fè MOUVMAN NONM.

 

Sé grenn sèl aw ka manké pou fè sa chalviré !

Kritiké ! Men aji pou NOU vansé !